Zápis do první třídy ZŠ

Zápis pro školní rok 2020/21

Milí rodiče,

zápis do 1. třídy v Křesťanské ZŠ Litoměřice zůstává v termínu 16. dubna a prodlužuje se do 20. dubna 2020. Je určen pro děti narozené do 31. 8. 2014.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 bude forma zápisu bez přítomnosti dítěte.

1. Žádost (viz níže), dotazník (viz níže) a scan/kopii rodného listu dítěte doručíte do ZŠ nejlépe do 16. 4. 2020 do 20 hodin jedním z těchto způsobů:

  • elektronicky (datová schránka, email s platným elektronickým podpisem)
  • poštou
  • vložením do schránky či osobním předáním do 16. 4. do 17 hodin

Dítěti bude přiděleno registrační číslo.

Cizinci žijící na území ČR předloží či zašlou kopii dokladu o narození dítěte, státní příslušnosti a dokladu o povolení k pobytu v ČR.
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

2. Součástí zápisu bude motivační část - telefonický rozhovor či videohovor se zákonným zástupcem (v nutném případě rozhovor na školní zahradě). Pokud nemáte ještě rezervovaný termín, kontaktujte zástupkyni Mgr. Marcelu Andršovou, tel. 731 630 684, mail: info@skolkaklubicko.cz, která hovor v termínu od 16. do 20. dubna povede.

Do prvního ročníku je přijímáno 10 žáků.

O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií (viz níže) s ohledem na kapacitu a koncepci školy. Zájemcům o přijetí dětí do Křesťanské ZŠ Litoměřice doporučujeme seznámit se vzdělávací koncepcí školy a zvážit, zda se zaměření školy a její technické možnosti shodují s vaším očekáváním.

Při přijímání žáků vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí, kdy přihlížíme k věku a školní zralosti dítěte, interakci a k faktu, zda již školu navštěvuje sourozenec.

Neméně důležité je, zda se shodují hodnoty, postoje, očekávání rodičů a školy, které si vzájemně sdělujeme při dni otevřených dveří (momentálně i telefonicky), při prohlídce školy uskutečněné z iniciativy rodiny či při předchozí návštěvě MŠ nebo na individuálně domluvené schůzce. Pro harmonický rozvoj žáka velice záleží na tom, zda rodina sdílí křesťanské nastavení školy a jestli je právě naše škola vhodná pro Vaši rodinu.

Děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny či SPC. Děti, které se narodily od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

Žádáte-li o odklad školní docházky, předložte

a) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

b) doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.

Pokud v současném nouzovém stavu doporučení nemáte, dodáte je, co nejdříve to bude možné.

Dle ustanovení § 37 odst. odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Rodiče by měli v dostatečném předstihu projednat (např. s učitelkami mateřských škol) potřebu výše uvedeného odkladu pro jejich dítě.

  • Žádost o odklad školní docházky (viz níže)

Případný odklad povinné školní docházky, o který zákonný zástupce zažádá v naší škole, nezakládá automaticky právo na přijetí v následujícím roce.

 Kritéria pro školní rok 2020/2021

 Orientační posouzení připravenosti vzdělávat se.

 Na základě rozhovoru se zákonnými zástupci.

 1. Sociální dovednosti dítěte - aktivní zapojení do činností, reagování na pokyny, dodržování pravidel hry, interakce,
 odloučení od rodičů.

 2. Komunikační dovednosti - výslovnost, slovní projev.

 3. Sebeovládání - záměrná pozornost, samostatnost při řešení úkolů, emoční stabilita.

 4. Motorika - hrubá i jemná, grafomotorika, pravolevá orientace.

 5. Rozumové dovednosti - sluchové a zrakové rozlišování, logické uvažování, paměť, kulturní a obecný rozhled.

 Soulad rodinné a školní výchovy a vzdělávání dané koncepcí školy.

 Prokázaný na základě rozhovoru se zákonnými zástupci.

 Soulad rodiny s křesťanským zakotvením a zaměřením školy.

 Dítě má sourozence v Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice.

 Vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních nebo speciálních
 vzdělávacích potřeb dítěte.

 Rodina prokazuje zájem o Křesťanskou ZŠ a MŠ Litoměřice (zapojování či účast na akcích a životě školy,
 výuce).

 Dítě absolvuje povinné předškolní vzdělávání v Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice.

Každé z kritérií je obodováno dvěma body. O přijetí rozhoduje konečný součet bodů a z něj stanovené pořadí. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí rozhodující pro přijetí stanoveno losováním, které provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy a dvou určených pedagogů školy.

Způsob doručení rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejné desce školy a na webových stránkách školy - zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam bude zveřejněn nejméně 15 dnů.

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Do spisu je možno nahlédnout 22. 4. 2020. od 14 – 16 hodin.

 

Těšíme se na Vás u zápisu.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků bude zřejmě koncem června nebo na počátku července.

………………………………………………………………………………………………………………

Přijetí žáka v průběhu roku:

- pohovor s rodiči
- soulad dané rodiny s principy a nastavením školy
- zkušební den/dny dítěte ve škole
Je nutné, aby se rodiče seznámili s koncepcí školy, křesťanským nastavením školy a ceníkem za docházku dítěte).

V Litoměřicích, dne 2. dubna 2020

Hana Kimmerová, DiS.,
ředitelka školy